Retouren

Lees hieronder de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op retouren.

  1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 10 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de gegronde klachten. Geringe en/of gebruikelijke afwijkingen, marges of toleranties zijn nimmer aanleiding tot enige reclame.
  2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum.
  3. Na het verstrijken van deze termijn en/of na doorverkoop en/of be-/verwerking worden de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
  4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
  5. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schaft dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
  6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

Mits u een ander product krijgt dan besteld kunt u uw geleverde producten retourneren, wij zorgen er dan voor dat u alsnog de juiste producten geleverd krijgt. De verpakking dient gesloten te zijn / de producten dienen in ongebruikte staat te zijn. In geval van een foutieve levering kunt u dit binnen 10 dagen aan ons melden. U hebt vervolgens 14 dagen de tijd om de artikelen te retourneren naar de Mastwijkerdijk 102 a, 3417 BT te Montfoort. Kosten van retourneren bij foutieve levering worden door ons betaald. Graag ontvangen wij wel een factuur voor deze retourneringskosten.

Overige retouren mogelijk, mits in overleg, neem dus contact met ons op.

Wij zullen er alles aan doen uw retourvraag zo goed mogelijk te beantwoorden.

Scroll naar boven